Kosher Coffee

2 položek celkem

Cena

150280
1150280
204362 41ljaclvz l sx425
Novinka Tip
150 Kč

Dokonalá košer chuť pravé turecké kávy

Kód: 69
209993 p1010005
Novinka Tip
280 Kč

Naše vlastní káva jewish e-shop z italské pražírny. 100% Arabica, kosher certifikát. Kafe od Žida, ne ze spolku #Cohen57

Kód: 76

Co znamená košer (kosher)?

Slovem košer (כשר, kašer), anglickou transkripcí též kosher, se v gastronomii označují potraviny a nápoje, splňující soubor židovských předpisů a stravovacích návyků, známý jako kašrut (כשרות). V širším smyslu se jako košer v judaismu označuje cokoli, co je rituálně způsobilé, v souladu s předpisy a co je správné, řádné či akceptovatelné a podobný význam má toto slovo v přeneseném významu i v řadě národních jazyků, včetně češtiny a angličtiny. V češtině také existuje zastaralé slovo košer, které je pojmenováním pro židovského řezníka, který je běžně označován jako šochet. Je třeba mít na paměti, že jídla židovské kuchyně nejsou košer, pokud nejsou připravena v souladu s kašrutem.

Co je a není košer stanovuje Tóra, a to v části Va-Jikra (Leviticus) a Devarim (Deuteronomium). Kašrut nemá žádné zdůvodnění a spadá do skupiny označované jako chukim, tj. pravidel, jejichž důvodem je nutnost "poslouchat B*ha a napodobovat Jeho svatost". V souvislosti s kašrutem jsou často zmiňovány dva podpůrné argumenty, které však nejsou důvodem jeho existence. Patří mezi ně hygienické/dietní důvody a výchovné důvody. Zatímco první zmiňuje jako důvod nutnost vyvarování se snadno se kazících potravin, druhý zmíněný slouží jako neustálá připomínka židovství a židovské výchov dětí.

Tóra vyjmenovává povolená a zakázaná zvířata (u některých skupin pouze zakázaná). Ze savců je možné jíst zvířata, která jsou sudokopytníky (mají zcela rozpolcená kopyta) a přežvýkavci. Do této skupiny spadá hovězí dobytek, ovce, kozy, vysoká zvěř (např. jelenovití, zubři). Mezi zakázané a nečisté savce patří například vepři, králíci, zajíci, koně apod. V případě ptáků Tóra explicitně vyjmenovává zakázané druhy, které spadají především do skupiny dravců a mrchožroutů. Mezi povolené druhy se řadí domácí drůbež (slepice, kachny, husy, krůty, křepelky, holubi či bažanti) a v minulosti se jako košer jedl i páv. Mléko a vejce lze konzumovat pouze od zvířat, která jsou sama košer. Je možné jíst veškeré ryby, které mají ploutve a jsou šupinaté, přičemž šupiny musí být ktenoidní nebo cykloidní. Zakázány jsou dravé ryby, úhoři, žraloci, rejnoci, jeseteři (včetně kaviáru) a mořské plody. Z ostatních zvířat je zakázáno jíst plazy a obojživelníky a až na vybraný počet kobylek i hmyz (kobylky jsou specialitou zejména jemenských Židů). Vysloveně zakázaná pak jsou uhynulá zvířata a zdechliny (nevela) a nemocná a rozsápaná zvířata (trefa).

Jednou ze zásad kašrutu je přísný zákaz míšení masitých (basar) a mléčných (chalav) potravin, který je založen na verši "nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky". To znamená, že je zakázáno jak takovéto potraviny společně vařit, tak konzumovat. V židovských domácnostech dodržující kašrut existuje oddělené nádobí a kuchyňské náčiní pro masité a mléčné potraviny. Zakázáno též je mít prospěch z prodeje takovýchto míšených potravin. V případě oddělené konzumace mléčného a následně masitého pokrmu či naopak, existuje lhůta, která musí mezi jednotlivými chody uplynout. Tyto lhůty se v rámci jednotlivých židovských komunit liší. Kratší je tato doba v případě, když jíte nejprve mléčný pokrm a následně masitý (neplatí u tvrdých sýrů). Jde zpravidla o půlhodinu, případně můžete pojíst trochu parve (Parve je pokrm, který není ani masitý, ani mléčný. Jedná se například o ovoce, zeleninu, zrniny, vejce, ryby, těstoviny apod.) a vypláchnout si ústa. V opačném pořadí, tj. nejdřív masitý pokrm a následně mléčný, je doba mnohem delší a v závislosti na jednotlivých komunitách se pohybuje od jedné do šesti hodin.

Přísně je zakázána konzumace krve. Tento zákaz je založen na verši z Tóry "kdokoli by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu." Tóra uvádí i zdůvodnění, a totiž, že "v krvi je život těla." Krev je z těla zvířete odvedena předepsanou speciální porážkou (šchita) a následně její zbytky odstraněny technikou známou jako melicha. Tento zákaz se nevztahuje na ryby.

Rabinát Židovské obce v Praze každoročně zveřejňuje průvodce košer potravinami, v němž vyjmenovává seznam vhodných obchodů, výrobků, potravin, nápojů, ale i zakázaných nekošer aditiv.

Maso košer zvířete se nestává košer automaticky. Musí podstoupit zvláštní druh porážky (šchita), který provádí speciálně školený židovský řezník (šochet). Podstatou šchity je, aby zvíře při porážce netrpělo, a aby byla z těla odvedena veškerá krev, jejíž konzumace je přísně zakázaná. Šochet při porážce zvířeti prořízne hrdlo speciálním ostrým nožem (chalaf), který nesmí obsahovat žádnou nerovnost či zub. Tímto řezem naráz přetne krční žíly, tepny, hrtan a jícen, v důsledku čehož dojde k prudkém poklesu krevního tlaku v mozku a okamžité ztrátě vědomí. Zvíře tak díky této porážce necítí žádnou bolest. Existuje pět halachických nařízení stanovených v Šulchan Aruchu (Jore De'a 23), které musí šochet dodržet.

Zbytková krev se z masa odstraňuje speciálním souborem postupů (melicha). Maso je nejprve na zhruba půl hodiny ponořeno do studené vody, což má za následek otevření pórů. Následně je položeno na šikmou desku a posypáno hrubou solí, která díky principu osmózy z masa krev odstraní. Po dokončení melichy je třeba maso omýt. Tato technika však nelze použít u všech druhů masa. Jde především orgány, jako jsou játra, srdce či plíce. Játra je možné připravit posolením a opečením nad ohněm (kašerování), což je i alternativní způsob pro přípravu ostatních mas. Z masa je též nutno odstranit šlachy a žilní systém. Po porážce je zvíře důkladně kontrolováno a v případě, že by byla nalezena sebemenší vada, zjištěna nemoc apod., zvíře automaticky přestává být košer.

Aby byla restaurace (ale i domácí kuchyně) košer, musí mít oddělené nádobí a kuchyňské náčiní pro masité a mléčné výrobky. Taktéž není možné tento dvojí druh nádobí umývat společně (např. v myčce nebo dřezu). Není však zakázáno mít v jedné lednici uloženy oba druhy potravin za předpokladu, že mají své stálé místo. Zvláštním postupem při znečištění nádobí nekošer potravinou, chamecem či kontaktem masitého a mléčného výrobku je kašerování. To se provádí buď vyvařením nebo opálením nad plamenem (libun).

Košer produkty mají na svém obalu uvedenou košer certifikaci. Jde o zvláštní symbol, známý jako hechšer (הכשר‎), který spotřebitele informuje o tom, že produkt byl vyroben a zpracován pod rabínským dohledem, a že tedy splňuje požadavky kašrutu. V České republice je jediným oprávněným vydavatelem hechšeru rabinát Židovské obce v Praze. Ve Spojených státech patří mezi největší autority vydávající hechšery Orthodox Union, OK Kosher Certification a Kof-K. Hechšer může být případně doplněn o písmeno indikující povahu výrobku (D pro mléčné výrobky, M pro masitá, P pro Pesach a Pareve pro parve výrobky). Samotná certifikace probíhá tak, že společnost usilující o získání certifikace navštíví mašgiach (משגיח‎‎), který zkontroluje proces a postupy výroby, samotné zařízení, receptury a vhodná a nevhodná aditiva. Následně rozhodne o udělení košer certifikace.

KOSHER FOOD - KOŠER POTRAVINY NA JEWISH E-SHOP

KOSHER WINE - KOŠER VÍNO NA JEWISH E-SHOP

KOSHER E-SHOP VČETNĚ ALKOHOLU (OD 18 LET)

The word kosher (כשר, Kasher) refers to food and bevarages that are in accordance with kashrut (כשרות), the set of Jewish dietary laws. Kosher, in a broader sense, refers to anything that is ritually eligible, in accordance with the rules and that is right, proper and acceptable. This word became a colloquialism in many languages, including Czech and English. In Czech, there is an obsolete word kosher, which was the name for a Jewish butcher, who is commonly known as a shochet. It is necessary to realize that meals that come from Jewish cuisine are not kosher, unless they are prepared in accordance with Jewish dietary laws.

The Torah describes what is kosher in its Books of Wayiqra (Leviticus) and Devarim (Deuteronomy). There is no rational explanation of kashrut (chukim), which means that the reason is the need to 'listen to G-d and emulate His holiness.' There are two frequently mentioned supporting arguments which, however, are not the explanation of kashrut. These include health reasons and educational reasons. While the first one says that kashrut is a prevention of disease and parasites, the latter one says that kashrut is a constant reminder of Judaism and Jewish education for children.

The Torah lists the permitted and forbidden animals. In regard to mammals, the Torah permits to eat cloven-footed and rumirant animals. These include cattle, goats, sheep, big game (e.g. deers, bisons etc.). Forbidden mammals include pigs, rabbits, hares, horses etc. In regards to birds, the Torah explicitly forbids some species, like bird of prey and scavengers. Permitted birds include poultry (chickens, ducks, geese, turkey, quails, pheasants and pigeons). Milk and eggs can be consumed only from animals that are kosher themselves. It is possible to eat any fish that has fins and scales (the scales must be ctenoid or cycloid). Carnivorous fishes, eels, sharks, stingrays, sturgeons (including caviar) and seafood are forbidden. It is also forbidden to eat reptiles, amphibians and insects (excluding some locusts). It is expressly forbidden to eat dead animals and carrions (nevela) and sick and torn animals (treyf).

One of the principles of kashrut is a strict prohibition of mixing meat food (besar) and dairy food (chalav), which is based on the verse 'Thou shalt not boil a kid in his mother's milk.' This means that it is forbidden both to cook such food together and eat it as well. Religious families separate dishes and utensils for a meat and dairy food. It is also forbidden to benefit from a sale of such mixed food. There is a specific period that one has to wait between eating dairy and eating meat and vice versa. These periods vary throughout Jewish communities. One waits shorter period when eats dairy at first and then meat (not for hard cheeses). It is usually about half an hour or one can eats a parve (Parve is a dish that is neither meat nor dairy. This include fruits, vegetables, grains, eggs, fishes, pasta, etc.) and rinse his/her mouth. In reverse order, i.e. when one eats first meat and then dairy, he/she has to wait from one to six hours, according to particular Jewish community.

A consumption of blood is strictly forbidden. This prohibition is based on the verse 'Whosoever eateth it [blood] shall be cut off', which is explained by another verse 'the life of all flesh is the blood thereof.' Animals undergo shechita (a special method of slaughter), which drains blood out of their body. The remaining blood is removed by melicha. This prohibition does not apply to fishes.

Jewish community in Prague publishes an annual guide of kosher food, which sets out a list of appropriate shops, products, food, beverages, and forbidden non-kosher additives.

Meat of kosher animal is not kosher automatically. An animal must undergo a special type of slaughter (shechita), which is carried out by a trained Jewish butcher (shochet). One of the main principles of shechita is to spare animal from suffering during slaughter and to drain all its blood from the body. A shochet cuts animal's throat with a special sharp knife (chalaf). This insection severs a jugular vein and artery, larynx and esophagus and cause an immediate drop in blood pressure in the brain, which results in cessation of consciousness. Animal thus feels no pain. There are five Halachic requirements, mentioned in Shulchan Aruch (Yore De'ah 23), which Shochet must follow.

Residual blood from the meat is removed thanks to a special set of procedures. At first, the meat is immersed into a cold water for about half an hour, resulting in pore opening. Then is laid on an inclined board and sprinkled with coarse salt (melicha), which through the principle of osmosis removes blood from the meat. Meat should be washed after this procedure. This technique can not be used for all types of meat. These include inner organs like liver, heart od lungs. Liver can be prepared by salting and grilling over an open fire (kashering). It is also necessary to remove the tendons and the venous system. After slaughter, the animal is properly controlled, and if there was a single defect, illness, etc. the animal would automatically cease to be kosher.

If a restaurant wants to be kosher, it must have separate dishes and utensils for a meat and dairy food. It is not possible to wash these two types of dishes together (e.g. in a dishwasher or sink).  However, it is not forbidden to store these two types of food in a refrigerator, in case they have their permanent place. It must use only kosher food, follows kashrut and has kosher certification.

Kosher products are marked by kosher certification. It is a special symbol, known as hechsher (הכשר‎), which informs consumers that the product was produced and processed under rabbinical supervision, and that meets the requirements of kashrut. Jewish community in Prague is the only authorized publisher of hechsher in the Czech Republic. The largest kosher certification authority in the United States are the Orthodox Union, the OK Kosher Certification, and KOF-K. Hecsher may be supplemented by a letter indicating the nature of the product (D = dairy, M = meat, P = Passover and pareve for parve products). When a company is seeking kosher certification, it contacts mashgiah (משגיח‎‎), who visits and checks up the process and methods of productions, the factory itself and the recipe. Then he or she decides on granting kosher certification.

KOSHER FOOD - KOŠER POTRAVINY NA JEWISH E-SHOP

KOSHER WINE - KOŠER VÍNO NA JEWISH E-SHOP

KOSHER E-SHOP VČETNĚ ALKOHOLU (OD 18 LET)